Žiadosť o pôžičku pre živnostníkov

* Spracovanie osobných údajov na účely marketingovej komunikácie a sprostredkovania finančného produktu 

Vyššie uvedené osobné údaje vyplnením a zaslaním tohto formulára poskytujete našej spoločnosti - KLOTTON, s.r.o. so sídlom Novosvetská 40, 811 04 Bratislava, IČO: 47 046 546, DIČ: 2023715067, ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 274545 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa 30.06.2023 (ďalej aj len ako "viazaný finančný agent"), a ktorá je tiež súčasne sprostredkovateľom osobných údajov (t. j. spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa) podľa Čl. 28 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a to pre prevádzkovateľa - spoločnosť Ahoj, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 6128/B ako poskytovateľa spotrebiteľských úverov (ďalej len Ahoj, a. s.). Naša spoločnosť spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jej povinností a výkon práv finančného agenta v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z.

Údaje, ktoré uvediete v tomto formulári, budú zo strany prevádzkovateľa - spoločnosti Ahoj, a. s. spracúvané za účelom zistenia a overenia totožnosti klienta a plnenia iných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, posudzovania žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru, vrátane posudzovania schopnosti klienta splácať splátky spotrebiteľského úveru a za účelom uzatvárania, plnenia a správy zmluvy o spotrebiteľskom úvere/inom úvere a splnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní spotrebiteľského úveru.

Podrobnosti o spracovaní osobných údajov zo strany spoločnosti Ahoj, a. s., ktoré zároveň spracúva naša spoločnosť ako sprostredkovateľ podľa Čl. 28 GDPR, ako aj o vašich právach s tým súvisiacich nájdete na internetovej stránke prevádzkovateľa: TU

Naša spoločnosť KLOTTON, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou a to spoločnosťou Ahoj, a. s. Táto zmluva má výhradnú povahu. Bližšie informácie o finančnom sprostredkovaní vám budú poskytnuté písomne prostredníctvom formulára a súčasne na webe TU

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu